Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Kindercoach Ludique
Jolien Van den Abeele
Geraardsbergsesteenweg 89, 9860 Oosterzele
0456 31 77 27
www.kindercoachludique.be
jolien@kindercoachludique.be
BE0758.714.697

Kindercoach Ludique verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van haar activiteiten. Via onze Privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website of wanneer u een overeenkomst heeft als klant met Kindercoach Ludique.

Het beschermen van persoonsgegevens van cliënten en andere betrokkenen is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort bij een degelijke bedrijfsvoering en het behouden van het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen. Daarom doen wij zoveel mogelijk om de bescherming van deze gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Kindercoach Ludique de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website https://kindercoachludique.be/. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten erkent u dat u deze Privacyverklaring zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Door de privacy-checkbox aan te klikken op het contactformulier op de website verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring hebt gelezen en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de website wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten aan jolien@kindercoachludique.be.

Kindercoach Ludique is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie (verkregen via persoonlijk contact, alsook via de website) zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan Kindercoach Ludique in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer…).
 • Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft.
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen.
 • Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden anoniem bewaard. Deze bezoekersstatistieken dienen voor de monitoring van de website. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door Kindercoach Ludique zijn noodzakelijk

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven;
 • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via de website of telefonisch;
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging.

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • voor de boekhoudkundige verwerking;
 • om uw rechten als consument te garanderen;
 • tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. Hoe worden deze persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

 • via het persoonlijk contact opnemen (mail, telefonisch);
 • via het contactformulier op de website.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Kindercoach Ludique.

5. Toegang tot, tijdsduur en bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke vereisten.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Kindercoach Ludique. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Kindercoach Ludique verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

 • Beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat)
 • Anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk en met bewijs van identiteit, te richten tot jolien@kindercoachludique.be.

Als u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Ludique en u vindt dat Kindercoach Ludique niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, dan kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via communication@apd-gba.be. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Disclaimer

Kindercoach Ludique behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen, binnen de van toepassing zijnde reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.